Loading

ผ้าผืนสีคราม M317

2,220 THB.

Status: available in stock days

Number of products :

 

Category: ผ้าทอมือกะเหรี่ยง

Village : ชุมชนหล่ายแก้ว

ผู้ผลิต : กลุ่มทอผ้าหล่ายแก้ว

คุณจันทร์คำ ปู่เป็ด (ตุ้ย) เบอร์ติดต่อ 089 265 4074

Id line : 089 265 4074

ผ้าผืนทอมือย้อมสีครามแทรกด้วยสีชมพูจากไม้สล้างและสีเหลืองจากแก่นขนุน ลายกะเหรี่ยงประยุกต์

เส้นใย : ฝ้าย 100%

ทอมือด้วย : กี่เอว

ยาวขนาด : 5 เมตร