5 120 121 129 128 127 126 125 124 123 122

เกี่ยวกับ


วัดศรีสุพรรณ

ในอดีตชุมชนวัดศรีสุพรรณอยู่ในชุมชนกลุ่มศิลปกรรมเครื่องเงิน เครื่องเขิน และการหล่อระฆัง หล่อพระพุทธรูป ถนนวัวลาย ถนนช่างหล่อ ใกล้กับวัดสำคัญๆ เช่น วัดหมื่นสาร วัดนันทาราม เป็นต้น ซึ่งวัดศรีสุพรรณเป็นวัดที่มีประวัติยาวนาน ปัจจุบันยังคงเหลือร่องรอยความเจริญรุ่งเรืองของระพุทธศาสนาในชุมชนนี้พระครูพิทักษ์สุทธิคุณ เจ้าอาวาสวัดศรีสุพรรณ ผู้ริเริ่มและสร้างความเข้าใจให้คนในชุมชนตระหนักถึงความสำคัญในการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น พร้อมดึงบรรดาสล่าในชุมชนเข้ามา รวมตัวกันใน “กลุ่มหัตถศิลป์ล้านนาวัดศรีสุพรรณ” โดยให้สล่าเหล่านี้ เป็นผู้ถ่ายทอด ความรู้เชิงศิลป์ให้กับเด็กนักเรียนในโรงเรียน วัดศรีสุพรรณ ในรูปแบบของการศึกษา ตามอัธยาศัยรวมไปถึงพระสงฆ์ สามเณร คนรุ่นใหม่ในชุมชน และนักท่องเที่ยวที่แวะเวียนเข้ามา เมื่อคนในชุมชนเริ่มมองเห็นถึงคุณค่า หลายครอบครัวที่วางมือจากการทำเครื่องเงิน จึงเริ่มกลับทำเครื่องเงินอีกครั้ง หลายครอบครัวทำเป็นอาชีพหลัก ขณะอีกหลายครอบครัว แม้จะประกอบอาชีพอย่างอื่น แต่ก็ทำเป็นอาชีพเสริมนอกเวลางานประจำสร้างรายได้เป็นอย่างดี

ประวัติ


วัดศรีสุพรรณ

ชุมชนศรีสุพรรณ

ชุมชนวัดศรีสุพรรณ ตั้งอยู่ในตำบลหายยา เขตเทศบาลนครเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของเมืองเชียงใหม่ ติดกับประตูเชียงใหม่

ในอดีตชุมชนวัดศรีสุพรรณอยู่ในชุมชนกลุ่มศิลปกรรมเครื่องเงิน เครื่องเขิน และการหล่อระฆัง หล่อพระพุทธรูป ถนนวัวลาย ถนนช่างหล่อ ใกล้กับวัดสำคัญๆ เช่น วัดหมื่นสาร วัดนันทาราม เป็นต้น ซึ่งวัดศรีสุพรรณเป็นวัดที่มีประวัติยาวนาน ปัจจุบันยังคงเหลือร่องรอยความเจริญรุ่งเรืองของระพุทธศาสนาในชุมชนนี้พระครูพิทักษ์สุทธิคุณ เจ้าอาวาสวัดศรีสุพรรณ ผู้ริเริ่มและสร้างความเข้าใจให้คนในชุมชนตระหนักถึงความสำคัญในการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น พร้อมดึงบรรดาสล่าในชุมชนเข้ามา รวมตัวกันใน “กลุ่มหัตถศิลป์ล้านนาวัดศรีสุพรรณ” โดยให้สล่าเหล่านี้ เป็นผู้ถ่ายทอด ความรู้เชิงศิลป์ให้กับเด็กนักเรียนในโรงเรียน วัดศรีสุพรรณ ในรูปแบบของการศึกษา ตามอัธยาศัยรวมไปถึงพระสงฆ์ สามเณร คนรุ่นใหม่ในชุมชน และนักท่องเที่ยวที่แวะเวียนเข้ามา เมื่อคนในชุมชนเริ่มมองเห็นถึงคุณค่า หลายครอบครัวที่วางมือจากการทำเครื่องเงิน จึงเริ่มกลับทำเครื่องเงินอีกครั้ง หลายครอบครัวทำเป็นอาชีพหลัก ขณะอีกหลายครอบครัว แม้จะประกอบอาชีพอย่างอื่น แต่ก็ทำเป็นอาชีพเสริมนอกเวลางานประจำสร้างรายได้เป็นอย่างดี

ศูนย์ศึกษาศิลปะไทยโบราณสล่าสิบหมู่ล้านนา


จากการเห็นคุณค่า และการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นหัตถกรรมเครื่องเงินวัวลาย ซึ่งเป็นมรดกที่ทรงคุณค่า โดยความร่วมมือระหว่างวัดศรีสุพรรณ ในพระอุปถัมภ์ พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ สํานักงาน พระพุทธศาสนาแห่งชาติ และศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนกาญจนาภิเษก (วิทยาลัยในวัง)

เริ่มก่อตั้งเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2550 มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นศูนย์กลางจัดการเรียนรู้ อนุรักษ์ สืบสานงาน ช่างสิบหมู่ภูมิปัญญาล้านนา สําหรับพระภิกษุ สามเณร โรงเรียนพระปริยัติธรรม เด็ก เยาวชน ประชาชนทั่วไปสนอง งานคณะสงฆ์มหาเถระสมาคม และสนองงานตามพระราชดําริ ด้านการอนุรักษ์สืบทอดศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้อง ถิ่นของทุกพระองค์ ต่อมาศูนย์ฯได้ทําบันทึกความเข้าใจ และความร่วมมือ (MOU)กับศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนกาญ จนภิเษก (วิทยาลัยในวัง) และได้รับอนุมัติให้ใช้ชื่อศูนย์ในวงเล็บว่า “วิทยาลัยในวัง สาขาจังหวัดเชียงใหม่” มาตั้งแต่ปี พ.ศ.2554 ถึงปัจจุบัน

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2556 สํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ได้จัดทําโครงการฝึกวิชาชีพ ช่างฝีมือสิบหมู่ ช่างฝีมือสิบหมู่สําหรับโรงเรียนปริยัติธรรมแผนกสามัญ ซึ่งเป็นโครงการในพระราชดําริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุ ดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ด้วยพระประสงค์จะให้พระภิกษุสามเณร ช่วยอนุรักษ์วิชาช่างสิบหมู่สามารถเป็นครูสอน หรือไปประกอบ อาชีพเมื่อลาสิกาขาแล้ว พร้อมได้สนับสนุนงบประมาณในการดําเนินงานในโครงการนี้ส่วนหนึ่ง

ดังนั้นศูนย์ศึกษาศิลปะไทยโบราณสล่าสิบหมู่ล้านนา วัดศรีสุพรรณ (วิทยาลัยในวัง สาขาเชียงใหม่) ในกํากับ สํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ได้ตระหนักและสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณ จึงมุ่งมั่นพัฒนากิจกรรมของศูนย์ให้ เกิดประโยชน์คุ้มค่า มีผลสัมฤทธิ์บรรลุตามวัตถุประสงค์ ของศูนย์อย่างเป็นรูปธรรม

เครื่องเงินชุมชนวัวลาย


ดินแดนล้านนา มีแหล่งผลิตเครื่องเงินที่มีชื่อเสียงคือ “ชุมชนวัวลาย” ซึ่งจัดเป็นแหล่งผลิตเครื่องเงินที่เป็น ชุมชนวัฒนธรรม หรือย่านการค้าที่มีความสําคัญทางประวัติศาสตร์ของเมืองเชียงใหม่ โดยเริ่มตั้งแต่สมัยพระเจ้ากาวิ ละได้กวาดต้อนผู้คนจากชุมชนวัวลายบริเวณลุ่มแม่น้ําคงชาวเขิน จากเมืองเชียงตุง และผู้คนจากเมืองยอง เมืองสาด เมืองมาง ฯลฯ ไปจนถึงแคว้นสิบสองปันนาในจีน โดยอพยพผู้คนจากที่ต่างๆ มาตั้งรกรากอยู่ภายในเมืองเชียงใหม่ และให้บรรดาช่างฝีมือต่างๆ อาศัยอยู่บริเวณในและนอกกําแพงเมือง กลุ่มช่างเงินให้ตั้งรกรากอยู่ใกล้กับกลุ่มไทเขิน โดยมีวัดนันทาราม วัดศรีสุพรรณ และวัดพวกเปียเป็นศูนย์กลางชุมชน เรียกชื่อหมู่บ้านใหม่ตามชื่อของหมู่บ้านเดิมว่า “งัวลาย หรือวัดวัวลาย”

ในยุคแรกการทําเครื่องเงินทําขึ้นเพื่อใช้เป็นส่วยถวายแด่เจ้าเมือง แต่เมื่อเศรษฐกิจขยายตัวเมืองเชียงใหม่ กลายเป็นศูนย์กลางทางการค้าขายของล้านนา มีการติดต่อซื้อขายกับดินแดนอื่นๆมากขึ้น เครื่องเงินจึงเริ่มกลายเป็น สินค้าแลกเปลี่ยน ซื้อขายกับสินค้าอื่น สามัญชนทั่วไปสามารถสวมใส่เครื่องประดับเงินได้ ทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ทั้งสินค้า และความรู้ทางปัญญา

รูปแบบของเครื่องเงินวัวลายจึงมีความหลากหลายสวยงามมากขึ้น สามารถแบ่งออก เป็น 2 รูปแบบดังนี้

1) เครื่องใช้ ของตกแต่ง ของขวัญของชําร่วย และของสะสม เช่น ขันเงิน(สลุง) แจกันกรอบรูป เครื่อง ใช้บนโต๊ะอาหาร พานรอง เชิงเทียน เป็นต้น

2) ผลิตภัณฑ์เครื่องประดับเงิน ประเภท แหวน กําไลข้อมือ ต่างหู จี้ห้อยคอ กระดุม สร้อยคอ สร้อยข้อมือ ตอบสนองความต้องการของกลุ่ม เป้าหมายที่มีความหลากหลายมากขึ้น

เครื่องเงินวัวลายเป็นงานศิลปหัตถกรรมที่มีชื่อเสียง มีคุณค่าของจังหวัดเชียงใหม่ การทําเครื่องเงินเป็นทั้งงาน ช่างและงานศิลป์ที่จะต้องอาศัยความประณีต ความละเอียดอ่อน เพื่อให้เป็นผลงานที่สร้างความภาคภูมิใจ และเป็นเอ กลัษณ์ของเครื่องเงินวัวลาย คนในชุมชนบ้านวัวลายส่วนใหญ่ จึงยึดอาชีพทําเครื่องเงินเป็นทั้งอาชีพหลัก และอาชีพ เสริมเพิ่มรายได้ให้แก่ครอบครัว โดยฝ่ายผู้ชายจะตีเครื่องเงินให้เป็นรูปแบบต่างๆ ในขณะที่ฝ่ายผู้หญิงจะตกแต่ง ลวดลายให้มีความประณีต – สวยงาม ผู้เฒ่าและเด็กๆรับหน้าที่ขัดเงาให้เครื่องเงินมีความงดงามน่าใช้ การทําเครื่อง เงินจึงกลายเป็นทุนทางสังคมของคนย่านถนนวัวลายมาจนถึงปัจจุบัน ถึงแม้ว่าเสียงตอกขันเงินที่เคยได้ยินมาตลอดนับ แต่โบราณ เริ่มแผ่วเบาลงทุกขณะก็ตาม

มัลติมีเดีย

ข่าวสารประชาสัมพันธ์