143 135 134 142 138 139 141 129 128 140 121 5 120 0 0 0

เกี่ยวกับ


ชุมชนวัวลาย

ชุมชนวัวลาย จะประกอบด้วยทั้งหมด 3 ชุมชน ซึ่งประกอบด้วย ชุมชนศรีสุพรรณ ชุมชนหมื่นสาร และชุมชนนันทาราม ตั้งอยู่ในตำบลหายยา เขตเทศบาลนครเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของเมืองเชียงใหม่ ติดกับประตูเชียงใหม่

ชุมชนวัวลายจึงเป็นหมู่บ้านที่มีชื่อเสียงในการเป็นแหล่งผลิตเครื่องเงินที่เก่าแก่ดั้งเดิมมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักทั่วไปจากอดีตจนถึงปัจจุบันนอกจากมีการขายเครื่องเงินตามบ้านและการเดินทางไปค้าขายตามท้องที่ต่าง ๆ แล้ว ได้เริ่มมีการก่อตั้งร้านจำหน่ายเครื่องเงินรุ่นแรก ๆ ขึ้นบนถนนวัวลาย ร้านค้าเหล่านี้นับเป็นร้านค้าจำหน่ายเครื่องเงินในระยะแรกๆ ของชุมชนวัวลาย อาจกล่าวได้ว่ากิจการเครื่องเงินและร้านค้าเครื่องเงินได้ขยายตัวอย่างต่อเนื่องตามความต้องการของตลาด ในช่วงนี้ได้มีการก่อตั้งร้านค้าจำหน่ายเครื่องเงินเพิ่มขึ้นเรื่อยๆในถนนวัวลายทั้งสองฝั่งถนน รวมทั้งจำนวนช่างเงินก็เพิ่มขึ้นด้วย วัวลายกลายเป็นแหล่งผลิตและจำหน่ายเครื่องเงินที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักในนาม หมู่บ้านเครื่องเงิน หรือที่ชาวต่างประเทศเรียกว่า Silver Village

นอกจากเครื่องเงินแล้วชุนชนวัวลายยังมีเครื่องเขินที่สืบสานวิธีการทำมาจากบรรพบุรุษชาวไทเขิน ที่อพยพมาจากเชียงตุง เมื่อ ๒๐๐ กว่าปีก่อน โดยรากเหง้าคนสำคัญในการทำเครื่องเขินของชุมชน และจังหวัดเชียงใหม่อีกด้วย

ประวัติ


ชุมชนวัวลาย

ชุมชนศรีสุพรรณ

ชุมชนวัดศรีสุพรรณ ตั้งอยู่ในตำบลหายยา เขตเทศบาลนครเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของเมืองเชียงใหม่ ติดกับประตูเชียงใหม่

ในอดีตชุมชนวัดศรีสุพรรณอยู่ในชุมชนกลุ่มศิลปกรรมเครื่องเงิน เครื่องเขิน และการหล่อระฆัง หล่อพระพุทธรูป ถนนวัวลาย ถนนช่างหล่อ ใกล้กับวัดสำคัญๆ เช่น วัดหมื่นสาร วัดนันทาราม เป็นต้น ซึ่งวัดศรีสุพรรณเป็นวัดที่มีประวัติยาวนาน ปัจจุบันยังคงเหลือร่องรอยความเจริญรุ่งเรืองของระพุทธศาสนาในชุมชนนี้พระครูพิทักษ์สุทธิคุณ เจ้าอาวาสวัดศรีสุพรรณ ผู้ริเริ่มและสร้างความเข้าใจให้คนในชุมชนตระหนักถึงความสำคัญในการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น พร้อมดึงบรรดาสล่าในชุมชนเข้ามา รวมตัวกันใน “กลุ่มหัตถศิลป์ล้านนาวัดศรีสุพรรณ” โดยให้สล่าเหล่านี้ เป็นผู้ถ่ายทอด ความรู้เชิงศิลป์ให้กับเด็กนักเรียนในโรงเรียน วัดศรีสุพรรณ ในรูปแบบของการศึกษา ตามอัธยาศัยรวมไปถึงพระสงฆ์ สามเณร คนรุ่นใหม่ในชุมชน และนักท่องเที่ยวที่แวะเวียนเข้ามา เมื่อคนในชุมชนเริ่มมองเห็นถึงคุณค่า หลายครอบครัวที่วางมือจากการทำเครื่องเงิน จึงเริ่มกลับทำเครื่องเงินอีกครั้ง หลายครอบครัวทำเป็นอาชีพหลัก ขณะอีกหลายครอบครัว แม้จะประกอบอาชีพอย่างอื่น แต่ก็ทำเป็นอาชีพเสริมนอกเวลางานประจำสร้างรายได้เป็นอย่างดี

ชุมชนหมื่นสาร

ชุมชนหมื่นสารวัวลาย ตั้งอยู่ในตำบลหายยา เขตเทศบาลนครเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของเมืองเชียงใหม่ ติดกับประตูเชียงใหม่

ชาวบ้านมีอาชีพหลักคือ การทำกสิกรรม เมื่อว่างจากการทำกสิกรรมแล้ว ก็มาทำเครื่องเงินในบริเวณบ้านของตนเอง และจะนำเครื่องเงินที่ทำนั้นออกขายตามเมืองต่างๆ เพื่อเป็นการเสริมรายได้ให้กับครอบครัว โดยส่วนมากแม่บ้านหรือผู้หญิงจะเป็นผู้นำสินค้าออกจำหน่ายยังที่ต่างๆและการค้าเครื่องเงินโดยผ่านทางเครือญาติในเวลาต่อมา หมู่บ้านวัวลายจึงเป็นหมู่บ้านที่มีชื่อเสียงในการเป็นแหล่งผลิตเครื่องเงินที่เก่าแก่ดั้งเดิมมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักทั่วไปจากอดีตจนถึงปัจจุบันนอกจากมีการขายเครื่องเงินตามบ้านและการเดินทางไปค้าขายตามท้องที่ต่าง ๆ แล้ว ได้เริ่มมีการก่อตั้งร้านจำหน่ายเครื่องเงินรุ่นแรก ๆ ขึ้นบนถนนวัวลาย ร้านค้าเหล่านี้นับเป็นร้านค้าจำหน่ายเครื่องเงินในระยะแรกๆ ของหมู่บ้านวัวลาย อาจกล่าวได้ว่ากิจการเครื่องเงินและร้านค้าเครื่องเงินได้ขยายตัวอย่างต่อเนื่องตามความต้องการของตลาด ในช่วงนี้ได้มีการก่อตั้งร้านค้าจำหน่ายเครื่องเงินเพิ่มขึ้นเรื่อยๆในถนนวัวลายทั้งสองฝั่งถนน รวมทั้งจำนวนช่างเงินก็เพิ่มขึ้นด้วย วัวลายกลายเป็นแหล่งผลิตและจำหน่ายเครื่องเงินที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักในนาม หมู่บ้านเครื่องเงิน หรือที่ชาวต่างประเทศเรียกว่า Silver Village

ชุมชนนันทาราม

ชุมชนวัดนันทาราม หรือที่ชาวบ้านในท้องถิ่นเรียก “บ้านนันตา” ตั้งอยู่ในตำบลหายยา เขตเทศบาลนครเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของเมืองเชียงใหม่ ติดกับประตูเชียงใหม่

ชุมชนนันทาราม มีอาชีพทำเครื่องเขิน เป็นอาชีพดั้งเดิมของชุมชน เนื่องจากเป็นการสืบทอด มรดกทางภูมิปัญญามาจากบรรพบุรุษชาวเขิน ที่มีการประดิษฐ์ เครื่องใช้ขึ้นใช้เอง และมีจุดเด่นที่เป็นเครื่องเขิน ตามแบบชาวเขินแท้ ที่มีอยู่ที่เดียวในประเทศไทย ซึ่งปัจจุบัน การทำหัตถกรรมเครื่องเขินในชุมชนนันทาราม พบได้ เพียงภายในวัดนันทารามเท่านั้น ที่ยังคงมีการสืบทอดอยู่

กลุ่มอาชีพทำเครื่องเขินชุมชนวัดนันทาราม (วิชัยกุลเครื่องเขิน) จังหวัดเชียงใหม่ ได้สืบสานวิธีการทำเครื่องเขินมาจากบรรพบุรุษชาวไทเขิน ที่อพยพมาจากเชียงตุง เมื่อ ๒๐๐ กว่าปีก่อน โดยรากเหง้าคนสำคัญในการทำเครื่องเขินของชุมชน และจังหวัดเชียงใหม่ คือ คุณยายจันทร์เป็ง วิชัยกุล หรือ แม่อุ๊ย จันทร์เป็ง ที่ฝึกฝนให้หลายครัวเรือนทำเครื่องเขินกันอย่างแพร่หลาย และได้ร่วมกับตัวแทนชุมชน จัดตั้งกลุ่มอาชีพเครื่องเขินชุมชนวัดนันทาราม (วิชัยกุลเครื่องเขิน) เพื่อช่วยสืบทอดสืบทอดภูมิปัญญาในการทำเครื่องเขินให้กับสมาชิก จนสร้างชื่อเสียงอย่างแพร่หลาย กลายเป็นสุดยอด หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) ประจำจังหวัดเชียงใหม่