130 131 132 133 136 137 134 135

เกี่ยวกับ


วัดหมื่นสาร

ชุมชนหมื่นสารวัวลาย ตั้งอยู่ในตำบลหายยา เขตเทศบาลนครเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของเมืองเชียงใหม่ ติดกับประตูเชียงใหม่

ชาวบ้านมีอาชีพหลักคือ การทำกสิกรรม เมื่อว่างจากการทำกสิกรรมแล้ว ก็มาทำเครื่องเงินในบริเวณบ้านของตนเอง และจะนำเครื่องเงินที่ทำนั้นออกขายตามเมืองต่างๆ เพื่อเป็นการเสริมรายได้ให้กับครอบครัว โดยส่วนมากแม่บ้านหรือผู้หญิงจะเป็นผู้นำสินค้าออกจำหน่ายยังที่ต่างๆและการค้าเครื่องเงินโดยผ่านทางเครือญาติในเวลาต่อมา หมู่บ้านวัวลายจึงเป็นหมู่บ้านที่มีชื่อเสียงในการเป็นแหล่งผลิตเครื่องเงินที่เก่าแก่ดั้งเดิมมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักทั่วไปจากอดีตจนถึงปัจจุบันนอกจากมีการขายเครื่องเงินตามบ้านและการเดินทางไปค้าขายตามท้องที่ต่าง ๆ แล้ว ได้เริ่มมีการก่อตั้งร้านจำหน่ายเครื่องเงินรุ่นแรก ๆ ขึ้นบนถนนวัวลาย ร้านค้าเหล่านี้นับเป็นร้านค้าจำหน่ายเครื่องเงินในระยะแรกๆ ของหมู่บ้านวัวลาย อาจกล่าวได้ว่ากิจการเครื่องเงินและร้านค้าเครื่องเงินได้ขยายตัวอย่างต่อเนื่องตามความต้องการของตลาด ในช่วงนี้ได้มีการก่อตั้งร้านค้าจำหน่ายเครื่องเงินเพิ่มขึ้นเรื่อยๆในถนนวัวลายทั้งสองฝั่งถนน รวมทั้งจำนวนช่างเงินก็เพิ่มขึ้นด้วย วัวลายกลายเป็นแหล่งผลิตและจำหน่ายเครื่องเงินที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักในนาม หมู่บ้านเครื่องเงิน หรือที่ชาวต่างประเทศเรียกว่า Silver Village

ประวัติ


วัดหมื่นสาร

ชุมชนหมื่นสาร

ชุมชนหมื่นสารวัวลาย ตั้งอยู่ในตำบลหายยา เขตเทศบาลนครเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของเมืองเชียงใหม่ ติดกับประตูเชียงใหม่

ชาวบ้านมีอาชีพหลักคือ การทำกสิกรรม เมื่อว่างจากการทำกสิกรรมแล้ว ก็มาทำเครื่องเงินในบริเวณบ้านของตนเอง และจะนำเครื่องเงินที่ทำนั้นออกขายตามเมืองต่างๆ เพื่อเป็นการเสริมรายได้ให้กับครอบครัว โดยส่วนมากแม่บ้านหรือผู้หญิงจะเป็นผู้นำสินค้าออกจำหน่ายยังที่ต่างๆและการค้าเครื่องเงินโดยผ่านทางเครือญาติในเวลาต่อมา หมู่บ้านวัวลายจึงเป็นหมู่บ้านที่มีชื่อเสียงในการเป็นแหล่งผลิตเครื่องเงินที่เก่าแก่ดั้งเดิมมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักทั่วไปจากอดีตจนถึงปัจจุบันนอกจากมีการขายเครื่องเงินตามบ้านและการเดินทางไปค้าขายตามท้องที่ต่าง ๆ แล้ว ได้เริ่มมีการก่อตั้งร้านจำหน่ายเครื่องเงินรุ่นแรก ๆ ขึ้นบนถนนวัวลาย ร้านค้าเหล่านี้นับเป็นร้านค้าจำหน่ายเครื่องเงินในระยะแรกๆ ของหมู่บ้านวัวลาย อาจกล่าวได้ว่ากิจการเครื่องเงินและร้านค้าเครื่องเงินได้ขยายตัวอย่างต่อเนื่องตามความต้องการของตลาด ในช่วงนี้ได้มีการก่อตั้งร้านค้าจำหน่ายเครื่องเงินเพิ่มขึ้นเรื่อยๆในถนนวัวลายทั้งสองฝั่งถนน รวมทั้งจำนวนช่างเงินก็เพิ่มขึ้นด้วย วัวลายกลายเป็นแหล่งผลิตและจำหน่ายเครื่องเงินที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักในนาม หมู่บ้านเครื่องเงิน หรือที่ชาวต่างประเทศเรียกว่า Silver Village

เครื่องเงินชุมชนวัวลาย


ดินแดนล้านนา มีแหล่งผลิตเครื่องเงินที่มีชื่อเสียงคือ “ชุมชนวัวลาย” ซึ่งจัดเป็นแหล่งผลิตเครื่องเงินที่เป็น ชุมชนวัฒนธรรม หรือย่านการค้าที่มีความสําคัญทางประวัติศาสตร์ของเมืองเชียงใหม่ โดยเริ่มตั้งแต่สมัยพระเจ้ากาวิ ละได้กวาดต้อนผู้คนจากชุมชนวัวลายบริเวณลุ่มแม่น้ําคงชาวเขิน จากเมืองเชียงตุง และผู้คนจากเมืองยอง เมืองสาด เมืองมาง ฯลฯ ไปจนถึงแคว้นสิบสองปันนาในจีน โดยอพยพผู้คนจากที่ต่างๆ มาตั้งรกรากอยู่ภายในเมืองเชียงใหม่ และให้บรรดาช่างฝีมือต่างๆ อาศัยอยู่บริเวณในและนอกกําแพงเมือง กลุ่มช่างเงินให้ตั้งรกรากอยู่ใกล้กับกลุ่มไทเขิน โดยมีวัดนันทาราม วัดศรีสุพรรณ และวัดพวกเปียเป็นศูนย์กลางชุมชน เรียกชื่อหมู่บ้านใหม่ตามชื่อของหมู่บ้านเดิมว่า “งัวลาย หรือวัดวัวลาย”

ในยุคแรกการทําเครื่องเงินทําขึ้นเพื่อใช้เป็นส่วยถวายแด่เจ้าเมือง แต่เมื่อเศรษฐกิจขยายตัวเมืองเชียงใหม่ กลายเป็นศูนย์กลางทางการค้าขายของล้านนา มีการติดต่อซื้อขายกับดินแดนอื่นๆมากขึ้น เครื่องเงินจึงเริ่มกลายเป็น สินค้าแลกเปลี่ยน ซื้อขายกับสินค้าอื่น สามัญชนทั่วไปสามารถสวมใส่เครื่องประดับเงินได้ ทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ทั้งสินค้า และความรู้ทางปัญญา

รูปแบบของเครื่องเงินวัวลายจึงมีความหลากหลายสวยงามมากขึ้น สามารถแบ่งออก เป็น 2 รูปแบบดังนี้

1) เครื่องใช้ ของตกแต่ง ของขวัญของชําร่วย และของสะสม เช่น ขันเงิน(สลุง) แจกันกรอบรูป เครื่อง ใช้บนโต๊ะอาหาร พานรอง เชิงเทียน เป็นต้น

2) ผลิตภัณฑ์เครื่องประดับเงิน ประเภท แหวน กําไลข้อมือ ต่างหู จี้ห้อยคอ กระดุม สร้อยคอ สร้อยข้อมือ ตอบสนองความต้องการของกลุ่ม เป้าหมายที่มีความหลากหลายมากขึ้น

เครื่องเงินวัวลายเป็นงานศิลปหัตถกรรมที่มีชื่อเสียง มีคุณค่าของจังหวัดเชียงใหม่ การทําเครื่องเงินเป็นทั้งงาน ช่างและงานศิลป์ที่จะต้องอาศัยความประณีต ความละเอียดอ่อน เพื่อให้เป็นผลงานที่สร้างความภาคภูมิใจ และเป็นเอ กลัษณ์ของเครื่องเงินวัวลาย คนในชุมชนบ้านวัวลายส่วนใหญ่ จึงยึดอาชีพทําเครื่องเงินเป็นทั้งอาชีพหลัก และอาชีพ เสริมเพิ่มรายได้ให้แก่ครอบครัว โดยฝ่ายผู้ชายจะตีเครื่องเงินให้เป็นรูปแบบต่างๆ ในขณะที่ฝ่ายผู้หญิงจะตกแต่ง ลวดลายให้มีความประณีต – สวยงาม ผู้เฒ่าและเด็กๆรับหน้าที่ขัดเงาให้เครื่องเงินมีความงดงามน่าใช้ การทําเครื่อง เงินจึงกลายเป็นทุนทางสังคมของคนย่านถนนวัวลายมาจนถึงปัจจุบัน ถึงแม้ว่าเสียงตอกขันเงินที่เคยได้ยินมาตลอดนับ แต่โบราณ เริ่มแผ่วเบาลงทุกขณะก็ตาม

มัลติมีเดีย

ข่าวสารประชาสัมพันธ์